Regulamin | Grand Hotel Kielce, Kielce

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN HOTELU

WŁAŚCICIELE, DYREKCJA I PRACOWNICY GRAND HOTEL KIELCE BĘDĄ PAŃSTWU BARDZO WDZIĘCZNI ZA WSPÓŁPRACĘ W PRZESTRZEGANIU NINIEJSZEGO REGULAMINU, KTÓRY SŁUŻYĆ MA ZAPEWNIENIU SPOKOJNEGO I BEZPIECZNEGO POBYTU WSZYSTKICH NASZYCH GOŚCI

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie GRAND HOTEL KIELCE i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji, rejestracji lub zapłatę należności za pobyt w Hotelu. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie GRAND HOTEL KIELCE przy ul. Sienkiewicza 78 w Kielcach.

3. Regulamin dostępny jest w recepcji Hotelu, w Informatorze Pobytu oraz do pobrania ze strony www.grandhotelkielce.pl.

4. Zasady ochrony danych osobowych Gości GRAND HOTEL KIELCE określa Polityka Prywatności, która dostępna jest w recepcji Hotelu, w Informatorze Pobytu oraz do pobrania ze strony www.grandhotelkielce.pl.

§ 2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe, rozpoczynające się o godzinie 15:00 i kończące się o godzinie 11:00 kolejnego dnia. Minimalny okres wynajmu to 1 doba hotelowa.

2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przyjazdu Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin pobytu. Spełnienie życzenia uzależnione jest od dostępności pokoi w zgłaszanym terminie i musi zostać potwierdzone przez recepcjonistę.

3. Życzenie wcześniejszego zarejestrowania w dniu przyjazdu lub późniejszego wyrejestrowania w dniu wyjazdu Gość powinien zgłosić w recepcji w czasie dokonywania rezerwacji lub w trakcie pobytu. Spełnienie życzenia uzależnione jest od dostępności pokoi w zgłaszanym terminie i musi zostać potwierdzone przez recepcjonistę. Za wcześniejsze zarejestrowanie lub późniejsze wyrejestrowanie może obowiązywać dodatkowa opłata. O jej aktualnej wysokości informuje recepcjonista.

§ 3 REZERWACJA, MELDUNEK I POBYT

1. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Hotelu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu innych Gości, szkody na osobie innego Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Podstawą do zarejestrowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.

4. Recepcjonista ma prawo prosić o uregulowanie rachunku lub zabezpieczenie opłaty w formie preautoryzacji na karcie lub depozytu gotówkowego w czasie rejestrowania Gościa w Hotelu. W przypadku odmowy recepcjonista ma prawo odmówić wydania karty hotelowej do pokoju.

5. Gość w trakcie rejestrowania otrzymuje kartę hotelową, która służy do otwierania drzwi wynajmowanego pokoju oraz potrzebna jest do uruchomienia przepływu prądu w pokoju. Ilość kart uzależniona jest od rodzaju pokoju.

6. W części noclegowej Hotelu obowiązują godziny ciszy nocnej od 22.00 do 6.00.

7. Osoby niezarejestrowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym wyłącznie w przypadku odwiedzin naszych Gości hotelowych w godzinach 7:00 - 22:00.

8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową. Zwrot opłaty za ewentualne kolejne doby hotelowe uzależniony jest od warunków rezerwacji, na podstawie której Gość przebywa w Hotelu.

9. Hotel akceptuje obecność zwierząt za dodatkową opłatą. Informacja o aktualnej wysokości opłaty jest dostępna w Informatorze Pobytu oraz w recepcji Hotelu. Szczegółowe warunki pobytu zwierząt w Hotelu reguluje Regulamin Pobytu Zwierząt w Hotelu, dostępny w recepcji Hotelu, w Informatorze Pobytu oraz do pobrania ze strony www.grandhotelkielce.pl.

10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz opuszczenia Hotelu.

§ 4 USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi pracownikom Hotelu niezwłoczną reakcję.

2. Hotel zapewnia:
- spokojny i bezpieczny pobyt oraz poufność danych Gościa,
- profesjonalną obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących pobytu Gościa,
- codzienne sprzątanie pokoju (chyba, że Gość przekaże informację, że nie życzy sobie sprzątania pokoju poprzez wywieszenie na drzwiach pokoju karty „Proszę o uszanowanie prywatności”),
- sprawność urządzeń technicznych lub ich niezwłoczną naprawę.
Wszelkie czynności serwisowe w pokojach odbywają się pod nieobecność Gościa, a w obecności Gościa tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

3. Na życzenie Gościa Hotel nieodpłatnie świadczy następujące usługi:
- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, zamawianie taksówki, budzenie telefoniczne o uzgodnionej godzinie,
- dostęp do sali fitness i łaźni parowej,
- dostęp do Internetu Wi-Fi,
- udostępnienie prasowalni bądź doniesienie deski i żelazka do pokoju Gościa,
- dodatkowe wyposażenie pokoju (dodatkowe ręczniki lub pościel, łóżeczko dla dziecka, legowisko i miska dla zwierzęcia itp.), o ile mieści się ono w zakresie usług świadczonych przez Hotel,
- przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem §5 ust. 3 Regulaminu,
- przechowywanie bagażu Gościa w dniu przyjazdu przed zameldowaniem i w dniu wyjazdu po wymeldowaniu z pokoju.

4. Informacja o innych, odpłatnych usługach świadczonych przez Hotel oraz aktualnej ich cenie jest dostępna w Informatorze Pobytu oraz w recepcji Hotelu.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Hotelu przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego (art.846-849). Gość powinien zawiadomić recepcję Hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

4. Hotel nie odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki przez ich opiekunów prawnych.

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie rzeczy oddanych do pralni, które będą prane według zaleceń producenta lub na wyraźną prośbę Gościa w wyznaczony przez niego sposób.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia Hotelu (w tym w szczególności wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu), powstałe z winy Gościa, jego współlokatorów lub odwiedzających go osób, bądź też z winy jego zwierzęcia. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

2. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art.850) dla zabezpieczenia należności za wykonane usługi Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych.

3. Dzieci do 12 roku życia włącznie powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

4. W pokojach hotelowych oraz wszystkich przestrzeniach wspólnych wewnątrz Hotelu obowiązuje zakaz palenia. W razie niedostosowania się do w/w zakazu pobierana będzie opłata za każdorazowe złamanie zakazu. Informacja o aktualnej wysokości opłaty znajduje się na drzwiach pokoi hotelowych, jest dostępna w Informatorze Pobytu oraz w recepcji Hotelu.

5. Gość, wychodząc z pokoju, powinien każdorazowo sprawdzić czy zakręcone są krany oraz czy zatrzasnęły się drzwi do pokoju.

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia Hotelu.

§ 7 RZECZY POZOSTAWIONE PRZEZ GOŚCI

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Hotelu przez wyjeżdżającego Gościa, mogą być odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt, wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej, po przesłaniu przez Gościa listu przewozowego do opłaconej przesyłki na adres mailowy recepcji: hotel@grandhotelkielce.pl.

2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowuje je przez okres trzech miesięcy od daty wyjazdu Gościa z Hotelu. Po upływie tego okresu przedmioty te zostaną zutylizowane.

3. Nie podlegają przechowaniu jakiekolwiek pozostawione artykuły spożywcze. Wszystkie pozostawione artykuły spożywcze będą niezwłocznie utylizowane.

§ 8 MOC OBOWIĄZUJĄCA

Niniejszy Regulamin Hotelu obowiązuje od dnia 01.09.2023

3 powody aby wybrać Nasz Hotel

Centrum Polski. Centrum Kielc

2000 m2
centrum konferencyjno-wystawienniczego

Restauracja Oranżeria
- dwie Sale i letni ogródek

Oferty