Polityka prywatności | Grand Hotel Kielce, Kielce

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacja o danych osobowych i prywatności w Grand Hotel Kielce

Przedsiębiorstwo Turystyczne “Łysogóry” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach – właściciel Grand Hotel Kielce (dalej: Spółka lub Hotel) przykłada dużą wagę do prywatności swoich Gości oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę. Spółka w swojej działalności stosuje się do przepisów chroniących prywatność, w tym w szczególności do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016, tzw. RODO. Spółka dąży do tego, żeby każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, miała pełną informację o zakresie, celu i sposobie przetwarzania jej danych osobowych oraz informację o przysługujących jej prawach. Spółka wykorzystuje w swojej działalności wyłącznie dane niezbędne do realizacji każdego z celów, dla których dane osobowe są przetwarzane.

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w celach marketingowych lub podobnych

Jeżeli Spółka pozyskała Twoje dane osobowe w celach marketingowych lub podobnych, masz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie takiego przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie. Jeżeli Spółka nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, przetwarzanie danych zostanie zakończone. Podstawą prawną wniesienia sprzeciwu jest art. 21 RODO.

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, w tym w celach marketin-gowych

Jeżeli Spółka pozyskała Twoje dane osobowe na podstawie zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Nie wpływa to na ważność przetwarzania danych osobowych w czasie, kiedy zgoda obowiązywała. Podstawą prawą do cofnięcia zgody jest art. 7 RODO. Jeżeli wniesiesz sprzeciw od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa powyżej, uznamy, że cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę możesz cofnąć kontaktując się z nami, jak również możesz to zrobić klikając w otrzymanej od nas wiadomości na pole „wypisz mnie” lub o podobnej treści.

Dokonanie rezerwacji przez stronę internetową

Spółka informuje, że dokonanie rezerwacji noclegu przez stronę internetową Hotelu www.grandhotelkielce.pl, może wiązać się z przekazaniem danych osobowych osoby rezerwującej do podmiotów , które dostarczają nam narzędzi informatycznych do witryny rezerwacji tj. do firmy Bookassist Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce oraz do firmy Automatic Netware Limited z siedzibą w Irlandii, do której należy system rezerwacji Bookassist. Dane osobowe Gościa mogą zostać przekazane do tych firm poprzez ich wprowadzenie do systemów informatycznych witryny rezerwacji. Zachęcamy do zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych Bookassist dostępną pod adresem https://www.bookassist.com/global/pl/security.jsp Po dokonaniu rezerwacji, Twoje dane osobowe trafią do systemów informatycznych Hotelu.

Dane osobowe Gości – osób, które nocowały bądź będą nocowały w Hotelu

 1. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem umowy o świadczenie usług hotelarskich lub dokonanej rezerwacji. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Hotel. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu lub w jego okolicy.
 2. Spółka informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawo-wym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 3. Dane kontaktowe Gościa (nr telefonu, adres e-mail) mogą zostać wykorzystane w celu kontaktu z Gościem w zakresie ustalenia preferencji co do pobytu (rodzaj pokoju, godzina przyjazdu itp.).
 4. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Hotel usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Hotel dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatność. Ocena ta doprowadziła Spółkę do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa. Ponadto, taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy Gościa nie zostaną naruszone.
 5. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres do 30 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.
 6. Hotel informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  • firmom księgowym/audytorskim współpracującym z Hotelem,
  • kancelariom prawnym współpracującym z Hotelem,
  • firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem,
  • firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Hotelu,
  • firmom kurierskim i pocztowym, biurom podróży.

  W przypadku zarezerwowania noclegu w Hotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Hotelu przez te podmio-ty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

Informacje wspólne

 1. Hotel informuje, że każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz ich poprawiania i aktualizacji (art. 16 RODO). Każdy ma również prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania (art. 21 RODO) oraz do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 2. Hotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych. Od dnia 25 maja 2018 r. tym organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3 powody aby wybrać Nasz Hotel

Centrum Polski. Centrum Kielc

2000 m2
centrum konferencyjno-wystawienniczego

Restauracja Oranżeria
- dwie Sale i letni ogródek

Oferty